Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. ÁSZF HATÁLYA, ALKALMAZÁSI TERÜLET 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek az Öcsiker Kft. (5100 Jászberény, Jásztelki út 70.), mint szállító (a továbbiakban: Szállító) és megrendelője között (a továbbiakban: Megrendelő) jönnek létre. Megrendelő és Szállító a jelen ÁSZF szabályaitól eltérhet, ha erről írásban megegyeznek. Az ÁSZF határozatlan ideig érvényes és hatályos. Az Öcsiker kft. fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori ASZFet egyoldalúan módosítsa. A Társaság a jelen ÁSZF, valamint a termékekhez kapcsolódó alkalmazástechnikai útmutató megismerésének lehetőségét a Megrendelő számára maradéktalanul lehetővé teszi a www.ocsiker.hu webcímen, illetve személyes értékesítés esetén az értékesítés helyszínén. A Társaság a Megrendelő megkeresésére adott árajánlatában tájékoztatja a Megrendelőt az ÁSZF és termékekhez kapcsolódó alkalmazástechnikai útmutató rendelkezésiről. A Megrendelő a megrendelés Társaság részére történő eljuttatásával, illetve a személyes értékesítés esetén az áru átvételével és a vételár megfizetésével az ÁSZF és a termékekhez kapcsolódó alkalmazástechnikai útmutató rendelkezéseit kifejezetten elfogadja. 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az ÁSZF által nem szabályozott esetekben a magyar jog rendelkezései irányadóak. Szállítási szerződés alapján a Szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és a vételárát megfizetni. 

3. NYILATKOZATOK 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat személyesen, telefonon és írásban (postai küldeményként, faxon vagy e-mailen) lehet megtenni. A telefonon tett nyilatkozatokat írásban meg kell erősíteni. Az írásban meg nem erősített nyilatkozat érvénytelen. A faxon/e-mailen tett nyilatkozatot a felek kölcsönösen elfogadják érvényesnek.
4. AJÁNLAT 

Az Öcsiker Kft. által szóban vagy telefonon tett árajánlatnak az ajánlati kötöttsége azonnal megszűnik, amennyiben azt a Megrendelő azon nyomban el nem fogadja. Az Öcsiker Kft. Által írásban tett árajánlat érvényessége mindig az adott árajánlatban feltüntetett időtartam. Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni. A Szállítási Szerződés akkor jön létre a felek között, amikor a Megrendelő által küldött megrendelést a Szállító saját rendszerében rögzíti, és Megrendelő felé visszaigazolja, a visszaigazoláshoz szükséges, hogy a Megrendelő a rendelést aláírja és a mindenkor érvényes vételárat, szükség esetén a mindenkor érvényes fuvardíjat megfizesse, vagy átutalásos fizetési mód esetén az átutalt összeg a Szállító számláján megjelenjen. 

5. TELJESÍTÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE 

Az Öcsiker Kft. a Megrendelőt tájékoztatja a termék várható Gyártási és szállítási határidejéről. Ezt megteheti a visszaigazolásban is, ha ez nem történik meg, akkor köteles a teljesítés idejéről a Megrendelőt legalább 3 (három) nappal korábban szóban vagy írásban értesíteni. Az Öcsiker Kft. által Gyártott vagy forgalmazott trapézlemezeket. szendvicspaneleket valamint egyéb termékeket a forgalmazó telephelyén a tétel átvételekor, annak mennyiségi és minőségi átvizsgálása után, megtekintett állapotban lehet átvenni, ettől eltérő szállítási cím lehetséges, de erről külön írásban kell megállapodni. Külön szállítási cím esetén a mennyiségi és minőségi átvétel a fuvaros jelenlétében, a Megrendelő által megadott helyen történik. A szerződésszerű teljesítés a mindenkor érvényes díjszabásban foglaltak szerint megfizetett termékekre a következőképp történik: a Vevő vagy annak képviselője a fizetést igazoló számlával/ nyugtával és megrendelő levéllel az Öcsiker Kft. telephelyén átveszi az árut. Ekkor joga és kötelessége a tételt mennyiségileg és minőségileg is ellenőrizni. Az áru átvételével a Megrendelő az áru mennyiségi és minőségi megfelelőségét kifejezetten elfogadja. 

6. JÓTÁLLÁS 

Az Öcsiker Kft. vállalja, hogy az MSZ EN 14782 szabvány követelményeinek a forgalmazott trapézlemez megfelel. A Szállító a termékekre a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglalt mértékű és terjedelmű jótállást vállal. A termék felületképzésére, színére a megrendelésben megadott követelmények érvényesek.A Lemezek Egymáson történő tárolása esetén a jótállási idő 21. Nap után nem érvényes semmilyen jótállási és garanciális Jogot nem tud érvényesíteni a vevő az Öcsiker kft vel szemben! A termékkialakításra vonatkozó termékminták az Öcsiker Kft. telephelyén megtekinthetők. Telephelyi átvétel esetén a trapézlemezeket mennyiségi és minőségi átvizsgálás után, megtekintett állapotban lehet átvenni, az ellenőrzés után a tranzakciót az Öcsiker Kft. lezártnak tekinti. Eltérő szállítási cím esetén - erről külön írásban kell megállapodni - a mennyiségi és minőségi átvétel a fuvaros jelenlétében, a Megrendelő által megadott helyen történik. Az ellenőrzés során tapasztalt eltéréseket a szállítólevélen kell feltüntetni. Amennyiben az áru átadása után a szállítólevélbe nem tesznek észrevételt, a tranzakciót az Öcsiker Kft. lezártnak tekinti. Az átvételi ellenőrzés elmulasztásából eredő károkért az Öcsiker Kft. nem vállal felelősséget. A jótállás érvényét veszti, abban az esetben, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használják, helytelenül tárolják, azt szakszerűtlenül építik be, illetve amennyiben a termék megsérül/megrongálódik. A szakszerű felhasználáshoz lásd az alkalmazástechnikai útmutatót. 

A jelen pontban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a kifejezetten értékcsökkent termékként értékesített árura; a Szállító az ilyen árukra jótállást, illetve kellékszavatosságot nem vállal, továbbá azok szabványnak való megfelelőségét sem szavatolja. 

7. TULAJDONJOG FENNTARTÁS 

A Megrendelő a Termék tulajdonjogát a vételárnak Öcsiker Kft. részére történő teljes megfizetésével szerzi meg, azaz az Öcsiker Kft. a Termék tulajdonjogát a vételár Megrendelő által történő teljes kifizetéséig fenntartja.

 

Telefon: +36 30 945 5303
Email: ocsikerkft@invitel.hu
Elérhetőségek